اعزام پزشک همراه مبلّغین و ویزیت رایگان روستاییان در مناطق محروم

۰۳