گزارش فعالیت های عید سعید غدیر در مناطق محروم جنوب استان کرمان ، شهرستان ریگان – شهریور ٩۶