آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند در شهرستان فهرج - بهمن ۹۶

/
  آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند…

حضور مدیر محترم و معاون تبلیغ حوزه مدارس علمیه استان تهران در دفتر مجموعه "بیان" / آذر۹۶

/
  حضور مدیر محترم مدارس علمیه استان تهران و معاون تبلیغ حوزه …

إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای محروم بخش گنبکی شرق کرمان / مهر ٩۶

/
إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای بسیار…

افتتاح و بهره برداری از کارگاه پته دوزی در روستاهای شرق کرمان - شهرستان فهرج

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرج شرق کرمان / کارگاه پت…

پرورش جوجه محلی جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگانِ کرمان - بخش گنبکی /…