آغاز طرح دانش آموزی استعداد یابی و توزیع کتابهای کمک درسی

افتتاحیه طرح فرهنگی آموزشی ۵۰۰ نفره دانش آموزان بهمن ۹۵