شرکت در همایش بررسی آسیب های اجتماعی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر محله شهید هرندی (دروازه غار) بهمن ۹۸

شرکت در جلسات ترویجی تحلیلی با موضوع جمعیت و فرزندآوری در رادیو گفتگو

برگزاری دوره آشنایی طلاب ورودی سال ۹۸ حوزه های علمیه تهران با جریان تشیع انگلیسی