گزارش خبری از فعالیت های گروه فرهنگی تبلیغی بیان

پخش گزارش خبری از فعالیت های گروه فرهنگی تبلیغی بیان از خبر سراسری شبکه یک سیما