نوشته‌ها

پرورش جوجه محلی جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگانِ کرمان - بخش گنبکی /…